13 januari 2022

Overige corona-actualiteiten voor werkgevers

Uitstel van betaling

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen.

Het belastinguitstel voor ondernemers was in eerste instantie op 1 oktober 2021 beëindigd, maar is verlengd tot eind 2021. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Wat betekent dit?

 • Voor ondernemers die voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit dat zij tot 1 januari 2022 niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en loonheffingen, hoeven te voldoen.
 • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend of eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 januari 2022. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 januari 2022 hoeven te worden betaald.


De aangiften loonheffingen en omzetbelasting over de maand december 2021 en het 4e kwartaal 2021, die normaliter in januari 2022 betaald moeten worden, vallen ook onder het uitstel. De aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met dagtekening 14 december 2021 of later vallen niet in het belastinguitstel. Deze aanslagen hebben een uiterste betaaldatum van 1 februari 2022 of later, waardoor deze aanslagen niet meer in het belastinguitstel meelopen.

Bijzonder uitstel

Tot 1 januari 2022 geldt dat bijzonder uitstel mogelijk is voor:

 • de inkomstenbelasting
 • de vennootschapsbelasting
 • de loonbelasting
 • de omzetbelasting
 • de kansspelbelasting
 • de accijnzen
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • de assurantiebelasting
 • de verhuurderheffing
 • de energiebelasting
 • andere milieubelastingen

Let op!

Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en btw als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wél om uitstel van betaling aan te vragen.

Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

Na het eerste uitstelverzoek krijgt de ondernemer direct drie maanden uitstel van betaling. Dit verzoek hoeft maar één keer te worden ingediend voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Moet er ook uitstel van betaling aangevraagd worden voor andere heffingen, dan moet dit separaat gebeuren.

Ruime betalingsregeling

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle aanslagen die worden opgelegd tijdig worden voldaan, ongeacht het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Het is van belang om vanaf 1 januari 2022 tijdig aangifte en aanslagen te voldoen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd om hun belastingschulden terug te betalen.

Let op!

Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Wat als er vanaf 1 januari 2022 betalingsproblemen zijn?

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat is ontvangen vanwege corona af en kunnen de nieuwe belastingen vanaf het derde kwartaal van 2021 (als)nog niet op tijd worden voldaan? Dan kan volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aangevraagd worden of een betalingsregeling overeengekomen worden. Ook hier moet gedacht worden aan het tijdig melden van de betalingsonmacht.

Ten slotte kan wellicht gebruikgemaakt worden van de goedkeuring waarbij de verlenging geldt tot 1 februari 2022.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit lage percentage blijft gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

Pensioenpremies

Niet alleen de Belastingdienst, ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, adviseren we dan ook de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Denkt u wel aan een eventuele melding betalingsonmacht indien u de premies niet kunt voldoen? Doe de melding betalingsonmacht altijd schriftelijk. Een telefonische melding is niet voldoende.

G-rekening

Doet een werkgever zaken met een uitzendbureau of onderaannemer, dan is het veelal gebruikelijk een deel van de betaling op de g-rekening te storten. Een werkgever is hierdoor gevrijwaard voor niet door het uitzendbureau of aannemer betaalde heffingen. Voor het uitzendbureau of de aannemer is deze betaling meestal minder prettig, omdat hij moeilijker aan zijn geld kan komen.

Advies is echter ook nu deze betalingen op de g-rekening gewoon te blijven storten. Als het bedrijf waar de werkgever mee werkt zijn loonheffingen niet meer kan betalen, blijft het risico beperkt. Bovendien gelden momenteel versoepelde regelingen voor opname van gelden van de g-rekening, zodat het nadeel van het uitzendbureau of de aannemer beperkt blijft. Deze versoepeling vervalt per 1 januari 2023.

NL leert door | gratis scholing

Het kabinet heeft ook in 2022 geld beschikbaar gemaakt voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Het is daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen.

Kosteloos online scholing

De loopbaan- of ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Het doel van dit programma is om werkenden, zelfstandigen en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Met ‘NL leert door’ financiert het kabinet niet alleen ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze onlinescholing.

Eerder zijn er al 50.000 tot 80.000 trajecten beschikbaar gekomen. Eind 2021 kwamen hier nog eens circa 45.000 trajecten bij. Tot eind 2022 kan gebruikgemaakt worden van deze gratis (online) scholingstrajecten. Dit kan zonder tussenkomst van de sector of een werkgever. Kijk voor een overzicht van alle scholingsmogelijkheden op de site HoewerktNederland.nl.

Invoering STAP-budget

Per 1 maart 2022 wordt het STAP-budget, dat staat voor Stimulering ArbeidsParticipatie, ingevoerd als opvolger van de per 1 januari 2022 vervallen fiscale scholingsaftrek. Met het STAP-budget wordt iedereen tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget maakt deel uit van de LLO-maatregelen (Leven Lang Ontwikkelen) van de overheid. De uitvoering van de regeling komt in handen van het UWV, dat een digitale portal hiervoor ontwikkelt.

Iemand die aanspraak wil maken op het STAP-budget kan dit alleen doen als andere mogelijkheden om de gewenste scholing te financieren niet aanwezig zijn. Het UWV kijkt hiervoor naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Veel jongeren onder de leeftijd van 30 jaar zullen vaak nog gebruik kunnen maken van studiefinanciering en daarom geen aanspraak kunnen maken op het STAP-budget.

Het STAP-budget kan door het individu worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Er mag maar één aanvraag per jaar worden gedaan.

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend onder de naam ‘DUO’, zal als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister optreden. Er wordt uitgekeerd aan de opleider nadat betrokkene een STAP-aanmeldbewijs kan laten zien.

Betalingen aan derden per 2022 inclusief BSN

De wetgeving rond betalingen aan derden is vanaf 2022 veranderd. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Betaling aan derden

Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die:

 • niet bij de opdrachtgever in dienst zijn;
 • geen ondernemer zijn;
 • zelf geen factuur uitreiken met btw.

Denk hierbij aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers.

Gegevens doorgeven

De gegevens die moeten worden doorgegeven zijn:

 • de NAW-gegevens van de ingehuurde derde;
 • de geboortedatum;
 • het BSN-nummer;
 • de uitgekeerde bedragen, inclusief kostenvergoedingen.

Betalingen in 2022

De wijziging inzake betalingen aan derden gaat in per 2022, maar de in dat jaar uitgekeerde bedragen hoeven pas in de eerste maand van 2023 aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. De uiterste inleverdatum is 31 januari 2023. Dit kan niet langer via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe dit digitaal moet worden aangeleverd, wordt nog bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen

Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

19-05-2022

Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de bpm krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond een van de hiervoor geldende voorwaarden.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Let op voorwaarden 30%-regeling

Let op voorwaarden 30%-regeling

17-05-2022

Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Het is daarbij wel van belang dat voldaan wordt aan de gestelde fiscale voorwaarden.
Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.